Friday, September 23, 2011

This is orignally composed by me:

"Dil me ho agar ummeed toh ho jati hai har mushkil asaan PYAAR yaar se,


HIMMAT rakhna tum, na darr jana tum haar se.


Har bhi gaye toh yaad karna ki ye BHARAT desh nahi chalta kisi TALWAR se,


Par chalta hai toh sirf mere BHIMJI KE KALAM KI DHAAR SE..." ;)

JayBhim! JayBhim!! JayBhim!!!


--Siddhartha Chabukswar


Sunday, September 18, 2011

Wednesday, September 14, 2011

Buddha prayer [Trisaran Panchasheel]
This is the photo of the pray for Buddha.
Trisaran:

Namo Tassa Bhagvato Arahato
Samma Sam Buddhassa. ||3||

Buddham Sharanam Gacchami!
Dhammam Sharanam Gacchami!!
Sangham Sharanam Gacchami!!!

Dutiyampi Buddham Sharanam Gacchami!
Dutiyampi Dhammam Sharanam Gacchami!!
Dutiyampi Sangham Sharanam Gacchami!!!

Tatiyampi Buddham Sharanam Gacchami!
Tatiyampi Dhammam Sharanam Gacchami!!
Tatiyampi Sangham Sharanam Gacchami!!!

Panchasheel:
Panatipata veramani Sikkha padam samadhiyami!!1!!
Addinnadana veramani Sikkha padam samadhiyami!!2!!
Kamesumichachara veramani Sikhapadam Samdiyami!!3!!
Musavada veramani Sikkha padam samadiyami!!4!!
Sura meraya majja pamadthanna veramani Sikkha padam Samadiyami!!5!!

Saadhu! Saadhu!! Saadhu !!!

Jay Bhim! Namo Buddhaye!
Siddhartha Chabukswar